Натпревари за учениците од основното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од основното образование се:

  • училишни
  • општински
  • регионални
  • државен
  • Македонска Олимпијада за ученици од 15,5 години (МММО)

Подетални информации поврзани со организацијата и реализацијата на овој циклус на натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за основно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од основните училишта по наставниот предмет математика

Календар на натпреварите по математика за учениците од основното образование за учебната 2019/2020 година:

  • 29.02.2020 год. – општински натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати
  • 04.07.2020 год. – регионален натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати
  • 22-23.08.2020 год. – државен натпревар по математика за учениците од основното образование – задачирезултати