Натпревари за учениците од основното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од основното образование се:

  • училишни
  • општински
  • регионални
  • државен
  • Македонска Олимпијада за ученици од 15,5 години (МММО)

Подетални информации поврзани со организацијата и реализацијата на овој циклус на натпревари може да се најдат во овој правилник.