ДИОФАНТ

Најнови вести за списанијата

Диофант е електронско списание за додатна настава по математика. Главен урeдник на списанието е проф. д-р Ирена Стојковска, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Контакт: irena.stojkovska@gmail.com.

Списанието е бесплатно и излегува повремено и по потреба.
ISSN (online) 2955-2311

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

ДИОФАНТ, Година 1. Број 1, февруари 2024
ДИОФАНТ, Година 1. Број 2, март 2024
ДИОФАНТ, Година 1. Број 3, мај 2024