Награди, признанија, честитки

Долгогодишната активна улога на СММ во афирмација, популаризација и унапредување на математиката и нејзината примена беше забележана од:

  • Претседателот на државата, преку следната честитка за постигнатиот успех на нашиот тим на Меѓународната математичка олимпијада
  • Деканот на Природно-математичкиот факултет во Скопје, по повод 75 години од постоењето на факултетот, преку благодарница