Списанија и книги

Најнови вести за списанијата

СММ ги издава списанијата:

 • Математички билтен, најстарото научно списание во Република Македонија кое објавува оригинални научни трудови од теориска и применета математика
  Главен и одговорен уредник: Д-р Весна Целакоска Јорданова, вонреден професор на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје
  Контакт: celakoska@gmail.com
 • Сигма, математичко списание за учениците од средните училишта
  Главен и одговорен уредник: Д-р Ристо Атанасов, редовен професор на Western Carolina University, USA
  Контакт: risto.atanasov@gmail.com
 • Нумерус, математичко списание за учениците од основните училишта
  Главен и одговорен уредник: Д-р Слаѓана Јакимовиќ, редовен професор на Педагошкиот факултет „ Св. Климент Охридски “ во Скопје
  Контакт:  slagjana.jakimovik@gmail.com
 • Диофант е електронско списание за додатна настава по математика. Главен урeдник на списанието е проф. д-р Ирена Стојковска, редовен професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
  Контакт: irena.stojkovska@gmail.com

Кон книгите кои ги има издадено СММ може да пристапите преку следниот линк: