Контакт

Адреса

Сојуз на математичари на Македонија
ул. „Архимедова“ бр. 3
1000 Скопје
Р. Северна Македонија

E-mail
sojuz.na.matematicari@gmail.com

Жиро сметка: 300000001276071,

ЕДБ 4030991121596,

депонент на Комерцијална банка АД