Школи и проекти

Најнови вести за школи и проекти

Сојузот на математичари на Mакедонија, организира и реализира математички школи и кампови.

Во 2019 година започна со реализација на Есенската математичка школа.

Во 2021 година започна со реализација на Олимписката школа- Александар Блажевски-Цане.

Сојузот на математичари на Македонија оставура соработки и со другите здруженија и учествува во самостојни или заеднички Проекти.