Стручно мислење на СММ за потребата од реформи во основното образование

СММ изминатиот период направи детална анализа на состојбата со предметот математика во основното образование, ги разгледа проблемите кои се констатирани, ги согледа и утврди потенцијалните причинители и изготви предлог план за надминување на тие воочени проблеми.

Согледувањата, анализата и изготвениот план во облик на документ е доставен до Министерството за образование и наука, Секторот за основно образование при МОН, Педагошката служба при МОН, Бирото за развој на образованието.

Анализата ќе биде доставена и до институциите каде што се едуцираат кадри коишто вршат наставна дејност по математика во основното образование. Целта е да се отвори поширока дискусија за проблемите со кои се соочува заедницата и евентуално проширување на планот за решавање на воочените проблеми.

Ваш СММ!