МАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕН

Најнови вести за списанијата

Математички билтен е најстарото научно списание во Република Македонија кое објавува оригинални научни трудови од теориска и применета математика
Главен и одговорен уредник: Д-р Весна Целакоска Јорданова, вонреден професор на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје
Контакт: celakoska@gmail.com