МАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕН

Најнови вести за списанијата

Математички билтен  (пристап до бекап страница: Matematichki bilten) е најстарото научно списание во Република Македонија кое објавува оригинални научни трудови од теориска и применета математика
Главен и одговорен уредник: Д-р Весна Целакоска Јорданова, редовен професор на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје
Контакт: celakoska@gmail.com