Завршна сметка на СММ за 2020 година

Почитувани,

Ја објавуваме завршната сметка на СММ за 2020 година.

Ваш СММ!