Натпревари за учениците од средното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од средното образование се:

  • училишни
  • општински
  • регионални
  • државен
  • Македонска олимпијада за ученици од средното образование (ММО)

Подетални информации за организацијата и реализацијата на овој циклус натпревари може да се најдат во Правилникот за натпреварите по математика за средно образование .

Решение за акредитација на здружение на наставници за организирање на натпревари на учениците од средните училишта по наставниот предмет математика

Календар на натпреварите по математика за учениците од средното образование за учебната 2019/2020 година:

  • 25.01.2020 год. – општински натпревар по математика за учениците од средното образование – задачирезултати
  • 8.02.2020 год. – регионален натпревар по математика за учениците од средното образование –задачирезултати
  • 15-16.08.2020 год. – државен натпревар по математика за учениците од средното образование –задачирезултати

Теми за натпреварите за средно образование.