Натпревари за учениците од средното образование

Најнови вести за натпреварите

Натпреварите за учениците од средното образование се:

  • училишни
  • општински
  • регионални
  • државен
  • Македонска олимпијада за ученици од средното образование (ММО)

Подетални информации за организацијата и реализацијата на овој циклус натпревари може да се најдат во овој правилник.