Материјали за подготовка за олимпијади

Огромна благодарност до Виктор Симјаноски, поранешен ИМО натпреварувач, за составувањето на оваа прекрасна листа на материјали за подготовка на олимпијади (ММО, ИМО, БМО, ЈММО, ЈБМО). Виктор подготви документ за сериозна подготовка на наптревари, со посебен додаток за јуниори. За било какви измени (поправки, додавки), пишете ни на sojuz.na.matematicari@gmail.com

 1. https://kheavan.files.wordpress.com/2010/06/paul-zeitz-author-the-art-and-craft-of-problem-solving- 2edwiley20060471789011.pdf – генерални стратегии за решавање задачи
 2. https://mathsmartinthomas.files.wordpress.com/2015/05/solving-mathematical-problems-terry- tao.pdf – вештина на решавање задачи
 3. http://gimnazija-izdijankoveckoga-kc.skole.hr/upload/gimnazija-izdijankoveckoga- kc/multistatic/748/Problem-Solving_Strategies_Engel.pdf – во иста категорија како претходните две, одлична книга за генеални problem-solving skills (Problem Solving Strategies by Engel)
 4. https://artofproblemsolving.com/community/c13_contests – форум, задачи од секакви олимпијади, IMO shortlist
 5. https://artofproblemsolving.com – секакви ресурси за подготовки, учебници за од најрана возраст па се до ИМО, online школи
 6. https://artofproblemsolving.com/community/c6_high_school_olympiads
 7. https://www.olympiadgeometry.com/ – домашно вино е најдобро 🙂 Одличен учебник за геометрија
 8. https://web.evanchen.cc/ – решени задачи, материјали
 9. http://yufeizhao.com/olympiad/ – од Јуфеи Цао, подготовки на кандадскиот тим
 10. https://www.math.cmu.edu/~ploh/olympiad.shtml – google MOP math olympiad program
 11. https://www.imomath.com/ – задачи и материјали
 12. https://brilliant.org/ – туторијали, пр https://brilliant.org/wiki/euclidean-geometry-homothety/
 13. https://artofproblemsolving.com/community/c1902h1042833_links_to_combinatorics_theorems_an d_notes – комбинаторика
 14. https://www.isinj.com/mt-usamo/Math%20Olympiad%20Dark%20Arts%20-%20Goucher %20(2012).pdf
 15. https://www.awesomemath.org/wp-pdf-files/math-reflections/mr-2019- 01/mr_1_2019_spiral_similarity.pdf https://ro-che.info/articles/2015-01-31-imo-2014-4 http://yufeizhao.com/olympiad/three_geometry_lemmas.pdf – геометрија, спирална сличност
 16. https://www.youtube.com/channel/UC6jM0RFkr4eSkzT5Gx0HOAw/videos – YouTube channel со доста математички теми, како и натпреварувачки задачи. Обидете се да го паузирате видеото, да пробате да решите сами, ако не можете, видете hints, па пак пробајте сами.
 17. http://www.hexagon.edu.vn/images/resources/upload/48f705559d5da29b51bb76fc555d8c3c/proble ms-from-the-book-1-pdf_1380724174.pdf – одлична збирка
 18. https://www.isinj.com/mt-usamo/Math%20Olympiad%20Dark%20Arts%20-%20Goucher %20(2012).pdf – уште една супер збирка
 19. https://www.youtube.com/channel/UCoxcjq-8xIDTYp3uz647V5A – рекреативно (YouTube channel Numberphile)
 20. https://www.youtube.com/channel/UCYO_jab_esuFRV4b17AJtAw – рекреативно (YouTube channel 3blue1brown)
 21. https://mathematikalpha.de/wp-content/uploads/2017/01/russ.pdf – руски задачи (на англиски)
 22. https://imogeometry.blogspot.com/p/blog-page_2.html – колекција од секакви задачи од сегде
 23. https://www.math.toronto.edu/oz/turgor/archives.php – Турнир на Градови, одлични задачи со решенија
 24. https://www.turgor.ru/en/problems/ – официјален сајт на Турнир на Градови
 25. https://cms.math.ca/crux/ – канадско математичко списание
 26. https://www.isinj.com/mt-aime/Problems%20in%20Plane%20Geometry%20-%20Sharygin %20(MIR,1982).pdf – класична збирка по геометрија (и тука http://e.math.hr/afine/planegeo.pdf)
 27. https://www.scribd.com/document/385917468/Introduction-to-number-theory-Nagell-T-pdf – класична збирка по теорија на броеви (Nagell: Introduction to number theory)
 28. https://artofproblemsolving.com/community/c6t309f6_combinatorics – комбинаторика. Може да биде ваша стратешка предност, бидејќи за разлика од други области (на пр. алгебра), нема многу теорија, туку е чиста логика, common sense и problem-solving skills. Линеарна (и апстрактна) алгебра помагаат во понапредни комбинаторни задачи.
 29. https://www.academia.edu/28182741/A_Walk_Through_Combinatorics?auto=download – класичен учебник по комбинаторика.
 30. http://www.sso.sy/sites/default/files/Euclidean%20Geometry%20in%20Mathematical %20Olympiads%20%28Maa%20Problem%29%20b.pdf – одлична збирака по геометрија со многу задачи, совети и стратегии за решавање на натпреварувачки задачи (Euclindean Geometry in Mathematical Olympiads – Evan Chen)
 31. https://artofproblemsolving.com/community/c3_middle_school_math – форум за задачи од основно, возраст 10-13
 32. The Mathematical Olympiad Handbook (Gardiner) – не можев да ја најдам на интернет
 33. Winning Solutions (Lozansky)
 34. https://www.aproged.pt/biblioteca/geometryrevisited_coxetergreitzer.pdf (Geometry Revisited – Coxeter)
 35. https://www.scribd.com/doc/160378229/Coxeter-Introduction-to-Geometry (Introduction to Geometry – Coxeter)
 36. https://usamo.wordpress.com/2017/03/06/on-reading-solutions/ – одличен текст за тоа како да извадите максимум од читање решение на задача
 37. https://usamo.wordpress.com/ – корисен блог со натпреварувачки теми
 38. https://dgrozev.wordpress.com/author/dgrozev/ – одличен блог со натпреварувачки содржини
 39. https://drive.google.com/file/d/1sQtirXxkEfWYuGSKDZ-d7VGYkR_idebY/view (Olympiad Combinatorics) -одлична содржина, исто достапна тука https://artofproblemsolving.com/community/c6h601134
 40. https://web.evanchen.cc/recommend.html – доста корисни ресурси
 41. https://artofproblemsolving.com/community/c3195_russia_contests – руски задачи, моите омилени. Доста оригинални, интересни и корисни во однос на комбинаторика.
 42. http://www.wfnmc.org/journal.html – списание за натпревари
 43. https://kheavan.files.wordpress.com/2011/10/mathematical-olympiads-1997-1998-problems- solutions-from-around-the-world-maa-problem-book-225p-b002kypabi.pdf – национални олимпијади од цел свет
 44. https://www.isinj.com/mt-usamo/ – колекција книги, меѓу кои има доста за генерални problem- solving skills и педагошкиот пристап
 45. ftp://kubacki.waw.pl/Titu_Andreescu-Mathematical_Olympiad_Treasures.pdf (Olympiad Treasures by Andrescu) – одлична книга која прво го презентира материјалот низ примери, потоа ви дава задачи без решенија за да работите сами
 46. https://ravuthleang12.files.wordpress.com/2013/08/360-problems-for-mathematical-contest.pdf
 47. http://www.problems.ru/ – одлична колекција руски задачи. Можете да користите google translate во почетокот, брзо ќе ви стане разбирливо.
 48. http://olympiads.win.tue.nl/imo/books.html – колекција ресурси
 49. http://www.kmcbd.org/books – исто така колекција
 50. https://artofproblemsolving.com/community/c6h361626_the_path_to_imo_or_the_quotolympiad_b usinessquot_in_your_country – дискусија како натпреварите изгледаат во други земји. Пр. во Иран: „these 40 people are invited to a summer camp in a place called young scholars club. they are teached about two months“.
 51. https://mathematicalolympiads.files.wordpress.com/2012/08/103-trigonometry-problems-titu- andreescu-zuming-feng.pdf – тригонометрија (Titu Andrescu)
 52. https://matek.fazekas.hu/images/konyvek/andreescu-andrica-problems-on-number-theory.pdf – теорија на броеви
 53. https://www.pdfdrive.com/104-number-theory-problems-from-the-training-of-the-usa-imo-team- d162936488.html – теорија на броеви (Titu Andrescu)
 54. http://math.northwestern.edu/~mlerma/problem_solving/putnam/training-pigeonhole-principle.pdf – принцип на Дирихле (pigeonhole principle)
 55. http://math.northwestern.edu/~mlerma/problem_solving/putnam/ – корисни материјали и задачи (пр. рекурзија, индукција, итн)
 56. http://math-bg.com/ – бугарски натпревари. Интересно и што имаат задачи за најрана возраст (1во одд.)
 57. https://klasirane.com/KMS.asp – исто така Бугарија
 58. https://nsybeva.wixsite.com/matematika/arhiv – бугарско списание „Математика“
 59. https://www.nsta.org/quantum-magazine-math-and-science – списание „Квантум“, англиски превод на одличното руско списание „Квант“
 60. https://www.komal.hu/verseny/feladatok.e.shtml – унгарски сајт со задачи. Секој месец се објавуваат нови на кои можете да праќате решенија. Старите задачи имаат решенија на унгарски, користете google translate.
 61. https://mathematicalolympiads.files.wordpress.com/2012/08/andreescu-contests-around-the-world-2000-2001.pdf– национални олимпијади од цел свет
 62. https://cage.ugent.be/~hvernaev/olympiad.html – колекција натпревари од цел свет
 63. https://brilliant.org/wiki/lifting-the-exponent/ – туториал за Lifting the Exponent (LTE), многу релевантна тема од теорија на броеви
 64. https://artofproblemsolving.com/community/q1_LTE – задачи од AoPS форум поврзани со LTE
 65. https://www.matematika.bg/olimpiadi/ – бугарска страна со задачи, теорија, натпревари на кои можете да учествувате
 66. https://brilliant.org/wiki/chinese-remainder-theorem/ – кинеска теорема на остатоци (CRT)
 67. https://web.evanchen.cc/handouts/CRT/CRT.pdf – CRT (Evan Chen)
 68. https://artofproblemsolving.com/community/q3_CRT – задачи со CRT
 69. https://s3.amazonaws.com/aops-cdn.artofproblemsolving.com/resources/articles/olympiad-numbertheory.pdf – теорија на броеви
 70. https://eventuallyalmosteverywhere.wordpress.com/ – блог за олимпијади
 71. https://ideas.ted.com/the-key-to-productivity-is-tapping-into-your-flow-state-heres-how/ – статија за flow state of mind, најдолу има и TED видео (истото тука https://www.youtube.com/watch?v=ookkfdGMHeM)
 72. https://collegeinfogeek.com/flow/ – статија за flow state
 73. https://www.youtube.com/watch?v=Hu4Yvq-g7_Y – концентрација
 74. https://davidaltizio.web.illinois.edu/mathlinks.html – содржини од David Altizio, автор на IMO 2019 / Problem 5
 75. https://matikzone.files.wordpress.com/2011/02/moscow-mathematical-olympiad-1935-1997.pdf – Московски олимпијади и малку теорија
 76. https://www.math.muni.cz/~bulik/vyuka/pen-20070711.pdf – теорија на броеви
 77. https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-21773.pdf – разни олимписки теми
 78. https://euclid.ucc.ie/mathenr/IMOTraining/ – колекција на разни ИМО материјали
 79. https://angelkiller411.files.wordpress.com/2013/07/bulgarian-mathematical-olympiads-third-andfourth-rounds-from-1995-to-2000-more-than-300-problems-with-solutions-260p.pdf – Бугарски олимпијади
 80. https://www.isinj.com/mt-usamo/An%20Introduction%20to%20Diophantine%20Equations%20-%20A%20Problem-Based%20Approach%20-%20Andreescu,%20Andrica%20and%20Cucurezeanu%20(Birk,%202011).pdf – Диофантови равенки