Трето соопштение за Четвртата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки.

Јазик на конференцијата          англиски и македонски

Време на одржување                 24 – 26 ноември 2023

Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје

 

Котизација              1200 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од

Република Србија и Република Бугарија

                                     1800 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)   

                                     2400 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и     други)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

                                    Пријава за учество

                                    (вклучува наслов и апстракт – google форма)*                 12.11.2023

                                   Плаќање котизација                                                                     12.11.2023

                                   Готов труд**                                                                                    24.12.2023          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: https://forms.gle/3TAGnFKdvfUohfrx7

 

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата. Програмскиот одбор го задржува правото дел од пријавените учесници да ги префрли во постер секција заради оптимизирање на програмата на конференцијата.

Информации за плаќање

Payment information

Назив и седиште на примач: Друштво на Физичарите на Република Македонија

Банка на примач: Комерцијална Банка

Жиро  сметка: 300000001043853

Цел на дознака: КОМФСН 23

Име и презиме на учесникот

Даночен број: 4030984343346

Матичен број: 4794877

BENEFICIARY: DRUSHTVO NA FIZICHARITE

NA REPUBLIKA  MAKEDONIJA SKOPJE

Address: UL.162 BR. BB/PMF-FAH. 162 SKOPJE

Acc. No.: 0270100109759

IBAN: MK07300701001097522

BENEFICIARY’s BANK: Komercijalna Banka AD Skopje

Ul. Orce Nikolov br.3, 1000 Skopje, Macedonia

BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X

 

Поканети предавачи

Програмски одбор

 

 Војислав Андриħ, Ваљево

Дончо Димовски, Скопје

Славољуб Мијовиħ, Подгорица

Зорана Лужанин, Нови Сад

Ковиљка Станковиħ, Белград

Саша Ивковиħ, Белград

Весна Милановиħ Маштраповиħ, Белград

Организационен одбор

Ламбе Барандовски

Ѓорѓи Маркоски

Даворин Трпески

Даница Крстовска

Весна Целакоска-Јорданова

Анета Гацовска-Барандовска

Валентина Миовска

Тафа Амети

Јана Богданоска

Елена Вчкова – Бебековска

Ерблина Зеќири

Стево Ѓоргиев

Ирена Златановска

Александра Наумоска

Славица Тофиловска

Дончо Димовски, Македонија

Петар Кендеров, Бугарија

Мичо Митровиќ, Србија

Јасмина Милинковиќ, Србија

Боце Митревски, Македонија

Ристо Атанасов, САД

Крешо Задро, Хрватска

Бенјамин Фетиќ, Босна и Херцеговина

Слаѓана Јакимовиќ, Македонија

Братислав Обрадовиќ, Србија

Поликрон Докина, Албанија

Саша Ивковиќ, Србија

Тони Чехларова, Бугарија

Валентина Гоговска, Македонија

Евгенија Сендова, Бугарија

Барбара Ровшек, Словенија

Ирена Стојковска, Македонија

Славољуб Миовиќ, Црна Гора

Драгица Д. Тривиќ, Србија

Марина Стојановска, Македонија

Катерина Русевска, Македонија

 

Во рамки на конференцијата ќе се одржи и промоција на книгата „Нови предизвици и можности во наставата по физика“ која е објавена од издавачката куќа Springer, од авторот Марилена Стрит-Бјанки, Arsciencia, Виена, Австрија.

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

Контакти:

Проф. д-р Анета Гацовска – Барандовска,           070 260 811, agacovska@gmail.com

Проф. д-р Боце Митрески,                                       078 278 545, bocemitrevski@gmail.com

Повеќе информации на:            www.dfrm.org           https://smm.org.mk/       

http://im-pmf.weebly.com         

Ваш СММ!