Второ соопштение за Четвртата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Почитувани колеги,

По четврти пат, ДФРМ и СММ, заедно со Природно – математичкиот факултет и Институтите за физика и математика, ја организираат Меѓународната конференција за образованието по математика, физика и сродни науки.

Јазик на конференцијата          англиски и македонски

Време на одржување                 24 – 26 ноември 2023

Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје

Котизација              1200 денари (за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република                                                                                                                       Србија и Република Бугарија)

                                      1800 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)

                                      2400 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и                                                                                                                                 др.)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*               12.11.2023

Плаќање котизација                                                                                                        12.11.2023

Готов труд**                                                                                                                       24.12.2023          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: https://forms.gle/3TAGnFKdvfUohfrx7

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата. Програмскиот одбор го задржува правото дел од пријавените учесници да ги префрли во постер секција заради оптимизирање на програмата на конференцијата.

Информации за плаќање

Payment information

Назив и седиште на примач: Друштво на Физичарите на Република Македонија

Банка на примач: Комерцијална Банка

Жиро  сметка: 300000001043853

Цел на дознака: КОМФСН 23

Име и презиме на учесникот

Даночен број: 4030984343346

Матичен број: 4794877

BENEFICIARY: DRUSHTVO NA FIZICHARITE

NA REPUBLIKA  MAKEDONIJA SKOPJE

Address: UL.162 BR. BB/PMF-FAH. 162 SKOPJE

Acc. No.: 0270100109759

IBAN: MK07300701001097522

BENEFICIARY’s BANK: Komercijalna Banka AD Skopje

Ul. Orce Nikolov br.3, 1000 Skopje, Macedonia

BIC/SWIFT CODE: KOBSMK2X

Контакти:

Проф. д-р Анета Гацовска – Барандовска,           070 260 811, agacovska@gmail.com

Проф. д-р Боце Митрески,                                       078 278 545, bocemitrevski@gmail.com

Повеќе информации на:            www.dfrm.org             https://smm.org.mk/        http://im-pmf.weebly.com

Ваш СММ!