Теми и предавачи на Есенската математичка школа 2020

Сојузот на математичари на Македонија во месеците октомври, ноември и декември организира Есенска математичка школа 2020. Темите и предавачите на Есенската математичка школа 2020 се:

 • 4 одд.
  Напредна математика за почетници, проф. д-р Ирена Стојковска, Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје
 • 5 одд.
  Множества, релации и пресликувања, доц. д-р Петар Соколоски, Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје
 • 6 одд.
  Проценти и размери, проф. д-р Марија Михова, Институт за теориски основи на информатика и пресметковно инженерство, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје
 • 7 одд.
  Триаголник и елементи на триаголник, проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, Институт за математика, Природно-математички факултет, Скопје
 • 8 одд.
  Плоштина на многуаголници, проф. д-р Билјана Начевска Настовска, Институт за математика и физика, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје
 • 9 одд.
  Равенки и неравенки, проф. д-р Елена Хаџиева, Факултет за информациски системи, визуелизација, мултимедија и анимација при Универзитетот „Св. Апостол Павле“, Охрид
 • 1 год.
  Математичка логика, проф. д-р Соња Геговска Зајкова, Институт за математика и физика, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје
 • 2 год.
  Задачи од стереометрија, м-р Јасмина Маркоска, професор по математика, СУГС „Георги Димитров“, Скопје
 • 3 и 4 год.
  Функции од една променлива, проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, Институт за математика и физика, Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје

Повеќе информации за Есенската математичка школа 2020, датумите и термините на предавањата и висината на котизацијата, ќе најдете на следниот линк: https://smm.org.mk/matematicki-skoli/esenska-matematicka-skola-2020/.