Одлука на Собранието на СММ

Почитувани,

Собранието на СММ одржано на 25 септември 2021 година донесе одлука во врска со членарината, која изнесува 300 денари годишно. Како навремена уплата ќе се смета и онаа која за 2020 и 2021 ќе се изврши до 31 декември 2021 година.

Притоа, членарината за секоја следна година се уплаќа до 31 јануари во тековната година.

Во работата на следнита собранија, со право на глас, можат да учествуваат само оние членови кои навреме ги имаат уплатено членарините за претходните три години. 


Заради поедноставна евиденција, после уплатата на членарината за секој година треба да се пријавите овде

Ваш СММ!