Државен натпревар за основно образование

Почитувани,

47-от Државен натпревар по математика за учениците од основните училишта, ќе се одржи на 14.05.2022 година, сабота, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје, долна и горна зграда.

Натпреварот ќе трае 180 минути. 

Учениците треба да се во дворот на факултетот во 9.30 часот.

Учениците од шесто, седмо и осмо одделение треба да бидат пред зградата на Хемискиот институт (долна зграда).

Учениците од деветто одделение треба да бидат пред главната зграда на Природно-математичкиот факултет во Скопје (горна зграда).

Ве молиме да имате предвид дека прегледувањето, резултатите и евентуалните приговори ќе се спроведат и објават истиот ден. 

Од комисијата за задачи за натпревари по математика за општински, регионални и државни натпревари за учениците од основните училишта, во предметна настава.Горната зграда е означена со црвена боја, а долната зграда со жолта

Ваш СММ!