Второ соопштение за Третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 6-8 Мај 2022

MKD
EN

Организатори на конференцијата се:

 • Сојуз на математичари на Македонија (СММ)
 • Друштво на физичарите на Република Македонија (ДФРМ)
 • Институт за математика при ПМФ во Скопје
 • Институт за физика при ПМФ во Скопје
 • Природно-математички факултeт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Теми:

Наставни планови и програми, современи методи и техники во наставата, образовни стандарди, учебници и литература, истражувања во образованието, воннаставни активности, доживотно учење и професионален развој, вреднување на постигнувањата на учениците и наставниците, лабораториски активности и практична работа, образовна технологија, меѓупредметна корелација

 • поканети предавачи од регионот
 • усни презентации
 • паралелни сесии
 • работилници од областа на природните науки
 • тематски дискусии од областа на математиката

Време на одржување                 6 – 8 мај 2022
Место на одржување                  Природно-математички факултет во Скопје
Јазик на конференцијата          македонски / англиски

Котизација:                                        

 • 600 денари за членови на СММ, ДФРМ и наставници по физика од Република Србија и Република Бугарија
 • 900 денари (за друг наставен кадар од основните и средните училишта)  
 • 1200 денари (за универзитетски кадар, вработени во образовни институции и     други)

Важни датуми (крајни рокови за испраќање)

 • Пријава за учество (вклучува наслов и апстракт – google форма)*                15.04.2022
 • Плаќање котизација                                                         15.04.2022
 • Готов труд** Урнек за труд (Template) (doc)   05.06.2022          

*За пријавување пополнете ја следната google форма: ПРИЈАВА

Уплата на котизација се врши на:
Сојуз на математичари на Македонија
Жиро сметка: 300000001276071,
ЕДБ 4030991121596, депонент на Комерцијална банка АД, Скопје
Цел на дознака: Меѓународна конференција за образование

Сите прашања за конференцијата и изготвените трудови се испраќаат на komfsn@gmail.com

**Само презентираните трудови на конференцијата ќе бидат објавени во Зборникот на трудови на конференцијата.

Контакти:

проф. д-р Ламбе Барандовски,                                070 232 840, barandovski@gmail.com
м-р Милена Мицковска,                              02 3249 658, milena.kuzmanoska@gmail.com

Повеќе информации на:            www.dfrm.org              http://im-pmf.weebly.com         

Организационен одбор Програмски одбор  
Ѓорѓи Маркоски
Ламбе Барандовски
Александар Скепаровски
Ирена Стојковска
Даница Крстовска
Анета Гацовска-Барандовска
Валентина Миовска
Милена Мицковска
Фадиљ Ајредини
Весна Манчевска
Ерблина Зеќири
Катерина Русевска                    
Дончо Димовски, Македонија
Петар Кендеров, Бугарија
Мичо Митровиќ, Србија
Јасмина Милинковиќ, Србија
Боце Митревски, Македонија
Ристо Атанасов, САД
Крешо Задро, Хрватска
Бенјамин Фетиќ, Босна и Херцеговина
Слаѓана Јакимовиќ, Македонија
Небојша Икодиновиќ, Србија
Тони Чехларова, Бугарија
Валентина Гоговска, Македонија
Евгенија Сендова, Бугарија
Барбара Ровшек, Словенија
Весна Ц. Јорданова, Македонија
Мира Вучељиќ, Црна Гора
Драгица Д. Тривиќ, Србија
Марина Стојановска, Македонија    

Ваш СММ!