Завршна сметка на СММ за 2019 година

Почитувани,

Ја објавуваме завршната сметка на СММ за 2019 година.

Ваш СММ!